Så hanterar vi personuppgifter

Här berättar vi hur Värnamo kommun och biblioteken i Värnamo kommun behandlar personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Värnamo kommun och biblioteken i Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig för att handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig och för att fullgöra skyldigheter enligt lag. 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt är kopplad till en fysisk, levande person. Det kan vara ett namn, men det kan också vara information som i kombination med andra uppgifter gör det möjligt att identifiera en person.

Exempel på personuppgift är namn, postadress, e-postadress, foto (om det går att identifiera personen i bilden), uppgift om din hälsa, bankuppgifter, IP-nummer eller en uppdatering i sociala medier.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Värnamo kommun samlar in och lagrar information till exempel när du använder våra e-tjänster eller på annat sätt gör en ansökan eller anmälan. Det kan exempelvis handla om att du söker bygglov, barnomsorg eller ansöker om hemtjänst.

För att hantera ditt ärende kan Värnamo kommun också få personuppgifter från andra än dig själv. Sådana uppgifter kan till exempel komma från andra myndigheter eller hämtas från folkbokföringsregistret.

Vad använder vi dina uppgifter till?

Värnamo kommun behandlar personuppgifter eller annan information som du lämnar till oss för att vi ska kunna komma i kontakt med dig och handlägga dina ärenden. När du gör din ansökan eller anmälan informerar vi hur vi kommer att använda dina personuppgifter, varför vi samlar in dem, vilken rättslig grund som finns och hur länge vi kommer att ha dem kvar.

Vi behandlar personuppgifter för olika syften, till exempel:

  • För att handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig.
  • För att kunna ge god service när du använder kommunens tjänster.
  • För att ta emot och hantera synpunkter.
  • För att fullgöra skyldigheter enligt lag, som till exempel när vi lämnar ut allmänna handlingar.
  • För att fullgöra åtaganden som bygger på avtal.

Vem behandlar dina personuppgifter?

Varje nämnd eller styrelse i Värnamo kommun ansvarar för att personuppgifter behandlas lagligt och korrekt i sin organisation. De är alltså personuppgiftsansvariga. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för övergripande, gemensamma behandlingar, till exempel e-postsystemet och ekonomisystemet.

När har vi rätt att behandla personuppgifter?

Värnamo kommun har rätt att behandla dina personuppgifter om det finns regler i lag eller annan författning, som kräver att vi behandlar uppgifterna för att uppfylla kraven. Vi har också rätt att behandla personuppgifter för att fullgöra åtaganden mot en enskild.

Utöver det får vi behandla personuppgifter om du samtycker till det. Om du samtycker till att vi behandlar dina uppgifter, kommer du att få information om vad du samtycker till och hur du gör om du vill återkalla ditt samtycke. Du kan återkalla ett samtycke när som helst.

Vi behandlar bara de uppgifter som vi behöver och så länge som vi behöver dem. Vi ser till att de bara är tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Allmän handling och gallring

De handlingar som ges in till Värnamo kommun blir allmän handling och vem som helst kan begära att få ta del av dessa. Innan vi lämnar ut en handling som innehåller personuppgifter gör vi alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Arkivlagen styr hur Värnamo kommun ska hantera sitt arkiv, där handlingar sparas. Det finns dokumenthanteringsplaner som anger vad som gäller vid gallring. Där framgår om och när handlingar som kan innehålla personuppgifter får slängas (gallras).

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Det gör du genom att begära ett registerutdrag. Använd e-tjänsten Begäran om förteckning av registrerad information på Värnamo kommuns webbplats eller skriv till oss och begär ut dem. Om du skriver, måste det framgå vem begäran gäller och du måste underteckna brevet. Vi behöver uppgifterna för att kunna säkerställa att vi lämnar uppgifterna till rätt person.

Om du anser att de uppgifter som vi behandlar är felaktiga eller används på fel sätt, kan du begära att få dem rättade. Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Begär ändring eller radering genom att använda e-tjänsterna Begäran om rättning/ändring av registrerad information på Värnamo kommuns webbplats och Begäran om radering av registrerad information på Värnamo kommuns webbplats.

Du får återkalla ett samtycke som du har lämnat. Om du gör det, får vi inte fortsätta att behandla uppgifter som dig för det ändamål som ditt samtycke om fattar.

Det kommer att finnas en länk till e-tjänsten att återkalla ett samtycke här på webben. Tills dess kan du skriva till kontaktcenter@varnamo.se om du vill återkalla ett samtycke.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Värnamo kommun har också ett dataskyddsombud som kan hjälpa dig.

Kontaktuppgifter för frågor om personuppgifter finns på Värnamo kommuns webbplats.

Du kan även kontakta Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Sök

Språk